Gestió Laboral

 
 • Gestió  de Nòmines
 • Assessorament Laboral
 • Portal de l’Empleat
 • Quadre de Comandament de RRHH
 • Gestió del Pressupost de Personal

A VΛSΛLTO, oferim la gestió laboral global per la seva empresa:

Opcions configurables segons les seves necessitats

El nostre servei, a diferència d’altres proveïdors, cobreix des de la planificació de personal, fins a la tecnologia necessària avui en dia pels departaments de RRHH, passant per la gestió de personal, els quadres de comandament i l’assessorament laboral.

ISO 9001VASALTO Tech and Talent està certificat a la norma UNE-EN ISO 9001:2015

  Assegurar la màxima qualitat a tots els nostres clientes en els processos que conformen el servei d’outsourcing de nòmina és la nostra Prioritat. Per això sometem la nostra metodologia,  plataforma i serveis a la auditoria de la certificació a la norma UNE-EN ISO 9001:2015 

Gestió Laboral

Ens ocupem de la gestió administrativa de personal i de Nòmina de la seva companyia.Posem a disposició dels nostres clients una solució integral, capaç d’evolucionar amb les millors qualitats. La idea és alliberar els recursos interns del departament de personal / RRHH de les tasques administratives, podent dedicar els seus recursos a tasques amb més valor dins de l’organització. Podem col·laborar en tot el referent a processos i necessitats administratives, portant a terme qualsevol requisit referit a:
Altes i Baixes
 • Gestió d’altes, baixes i variacions de treballadors en règim general de la Seguretat Social.
 • Confecció de contractes de treball, segons models oficials, en totes les seves modalitats contractuals.
 • Registre de contractes de treball, davant el Servei Públic d’Ocupació.
 • Confecció de liquidacions i certificats d’empresa.
 • Etc…
Salaris
 • Confecció de rebuts de salaris (nòmines: mensualitats, pagues extres, endarreriments, variables).
 • Confecció de llistats per a la comptabilització de les nòmines, realitzat d’acord les necessitats del client.
 • Realització de remeses bancàries per a pagament de salaris.
 • Càlculs d’IRPF d’empleats, segons situació familiar i ingressos.
 • etc…
Informes i Reporting
 • Control i confecció de llistats de venciments de contractació temporal.
 • Elaboració de llistats personalitzats en Excel, de qualsevol tipus d’informació, relativa a personal i salaris inclosos a la base de dades
 • etc…
Cotització i Tributació
 • Confecció de butlletins de cotització (RLC – RNT) per a la liquidació de quotes de la Seguretat Social.
 • Confecció mensual (models 111/216) de l’ingrés a compte de les retencions de l’IRPF i del resum anual de les retencions de l’IRPF (models 190/296).
 • Estatal i forals. • Confecció del certificat de rendiments del treball.
 • etc…
Gestions i Tramitacions
 • Estudi, confecció i presentació de gestió amb la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social (TGSS), Servei Públic d’Ocupació (SEPE), Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) i Mútues.
 • Assessorament i gestions en matèria laboral d’expatriats.
 • Gestió de Bulletins d’Incapacitat temporal i accident de Treball.
 • etc…

Assessorament Laboral

Som una assessoria laboral global que t’ofereix molt més que la gestió de les nòmines de tot el personal.Oferim tots els serveis generals d’assessoria i administració laboral amb l’objectiu de facilitar la gestió dels nostres clients i atorgar seguretat en l’aplicació de les novetats legislatives en matèria laboral mitjançant un assessorament atent i continuat. Els nostres serveis s’estenen a l’àrea de RRHH, per tal d’aconseguir un alineament estratègic del personal amb els objectius i necessitats del seu negoci.
 • Assessorament laboral continuat en matèria d’administració de personal i relacions laborals.
 • Assessorament i interpretació de convenis col·lectius d’aplicació: estructura salarial, anàlisi de grups i categories professionals, règim sancionador, conciliació, etc.
 • Actualització normativa en matèries específiques d’interès que apliquin a l’empresa i al seu sector.
 • Bonificacions a la Seguretat Social.
 • Subvencions i Incentius d’àmbit nacional, autonòmic i local.
 • Assistència lletrada en el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC).
 • Assessorament en contractació i desvinculacions d’empleats.
 • Auditoria laboral, en matèria de salaris i seguretat social (a l’inici de la col·laboració).
 • Mapa de categories i nivells salarials.
 • Actualització i informació d’interès per a la teva empresa.
 • etc…
 

Portal de l'Empleat

Els empleats accedeixen a les seves nòmines, sol·liciten vacances i descarreguen documentació laboral.

El nostre servei d’assessoria laboral inclou un portal els Empleats, com a part del servei laboral de VASALTO. El Portal de l’Empleat és L’eina que permet als comandaments i Empleats gestionar Informació, tasques i Processos de recursos humans de manera descentralitzada.


Descentraliza la Gestió del Departament de Personal / Recursos Humans.

Tots als Empleats i comandaments poden accedir en tot moment i des de quasevol lloc a la informació de a3EQUIPO | Portal de l’empleat des del seu ordinador o dispositiu mòbil, smartphone o tauleta, mitjançant una aplicació que millora l’accés a la informació i agilitza la gestió dels processos de RH.

Quadre de Comandament RR.HH

Eina imprescindible per a l’Anàlisi i La Presa de Decisions del director de personal / Recursos Humans.La nostra proposta inclou un Quadre de Comandament per al directiu de RRHH. Posem a la seva disposició un Quadre de Comandament per repassar fàcilment el funcionament de l’activitat pròpia de Recursos Humans així com la vinculada al negoci.

Quadre de Comandament RH 

        

Gestió del Pressupost de Personal

Generació i Seguiment del Pressupost.El nostre servei inclou un  Quadre de Comandament per la direcció: Eina imprescindible per a l’Anàlisi i la presa de decisions. Posem a la seva disposició un Quadre de comandament per a visualitzar de forma molt gràfica el funcionament de l’activitat pròpia de Recursos Humans així com la vinculada al negoci: – Conèixer, analitzar i comparar els salaris i els costos de personal – Obtenir tot tipus d’informació sobre la plantilla – Mesurar l’absentisme, conèixer les seves causes i saber els seus costos – Fer un seguiment exhaustiu del realitzat vs pressupostat
Desitjo més informació sobre el Servei Laboral